• NINCS SZÜKSÉG GRAFIKUSI, PROGRAMOZÓI TUDÁSRA,
 • SAJÁT DOMAINNÉV (AKÁR INGYENESEN IS), E-MAILCÍM, TÁRHELY,
 • A HONLAP TARTALMA BÁRHONNAN, PILLANATOK ALATT MÓDOSÍTHATÓ,
 • KORLÁTLAN OLDALSZÁM
 • TÖBB EZER GRAFIKAI MEGJELENÉS KÖZÜL VÁLASZTHAT
Felhasználónév:
Jelszó:
 
 
MENÜ
 A HONLAPPARKRÓL
 CSOMAGOK
 REGISZTRÁCIÓ
 MINTAOLDALAK
 LÉPÉSEK
 MEGRENDELÉS
 KAPCSOLAT
 PÁLYÁZATOK
 REFERENCIÁK
CSOMAGOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A mikro- és kisvállalkozások interneten való megjelenésének támogatása Kódszám: SZVP-2004-I

I. A támogatás célja

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében mikro- és kisvállalkozások Interneten történő megjelenésének elősegítésére a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból.

A támogatás célja, hogy olyan vállalkozásokat ösztönözzön az Interneten való megjelenésre, melyek eddig nem rendelkeztek saját honlappal. Az Interneten saját honlappal való megjelenéssel a vállalkozások széles körben megismertethetik potenciális partnereikkel tevékenységüket, termékeiket, szolgáltatásaikat. A honlap megjelentetése nem eredményezi ugyan az elektronikus kereskedelem bevezetését, de előfeltétele annak és megteremti a továbblépés lehetőségét ezen az úton. A pályázat közvetlen feladata az informatikai kultúra fejlesztése, távlatilag elősegíteni az e-kereskedelem kialakítását, valamint a vállalkozások versenyképességének javítása az EU csatlakozás érdekében.

A pályázat célja, hogy legalább 1200 vállalkozás részére segítséget nyújtani saját honlap kialakításához.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 350 millió Ft.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 1 200-1 300 db.

IV. A pályázók köre

Pályázhatnak a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő:

 • gazdasági társaságok (közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság),
 • szövetkezetek,
 • egyéni vállalkozók,

amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 1. összes foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb és
 2. éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió Ft, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 500 millió Ft, továbbá
 3. az állam, az önkormányzat vagy nagyvállalatok tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot. Ezt a korlátozást nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a vállalkozás tulajdonosai olyan intézményi befektetők, (intézményi befektető: a bank, a szakosított hitelintézet, a befektetési társaság, a kockázati tőketársaság, a biztosító részvénytársaság, a befektetési alap, a kockázati tőkealap, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár) amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással.

Nagyvállalatnak minősül az a vállalkozás, amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma eléri a 250 főt, vagy
 • éves nettó árbevétele meghaladja a 4000 millió forintot, és mérlegfőösszege meghaladja a 2700 millió forintot.

Az 1.) és 2.) pontban megjelölt mutatókat a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-bevallás alapján kell meghatározni. Amennyiben a vállalkozás működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni.

A támogatásért kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, melyek a pályázat benyújtását megelőzően nem rendelkeztek saját honlappal.

V. Támogatás formája

A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő kamattámogatás).

VI. A támogatás maximális mértéke

A jelen pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt visszaigényelhető ÁFA nélküli összköltségének legfeljebb 40%-a, de maximum 300 ezer forint.

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás nettó összege. A támogatásként megítélt összeg tekintetében a pályázó ÁFA visszaigénylésre teljes körűen nem jogosult, az így felmerülő vissza nem igényelhető ÁFA-összeg, mint költség, a pályázót terheli. (az általános forgalmi adóról szóló1992. évi LXXIV. törvény. 38. §-a alapján, melyet az áfa törvényt módosító 2003. évi XCI. törvény 86. § tartalmaz.)

A támogatás csekély összegű (de minimis) tipusú támogatásnak minősül. A csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma, egy vállalkozás tekintetében -három éven belül - nem haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a külföldre irányuló szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, a mezőgazdasági illetve halászati termékeket előállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

A döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes, és kész a fejlesztés megvalósítására, erről köteles - az értesítés kézhez vételét követő 15 napon belül - írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelően módosított üzleti és finanszírozási tervét az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását. Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

A kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció keretei közt nincs lehetőségük előleg igénybevételére.

VII. Kizáró okok

Nem vehet részt a pályázati rendszerben azon pályázó, aki/amely:

 • csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
 • nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki;
 • a külföldre irányuló szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, a mezőgazdasági illetve halászati termékeket előállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek;
 • jóváhagyott utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje negatív volt vagy amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • a benyújtását megelőzően már rendelkezett saját honlappal;
 • ezen pályázat keretében már részesült támogatásban. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 288-291. §-aiban meghatározott ellenőrzött társaság, a befolyással rendelkező (kapcsolódó) vagy egy természetes személy illetve közösen fellépő természetes személyek tulajdonában lévő vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.

Amennyiben a fenti pontok bármelyike teljesül, az a pályázat elbírálásból való kizárását eredményezi.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki/amely:

 • a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;
 • 60 napot meghaladó nem vitatott vagy bíróság által megállapított jogerős adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság a szervezet számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;
 • a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 • ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor.

Amennyiben a fenti pontok bármelyike teljesül, a pályázó részére támogatás nem folyósítható.

VIII. Támogatásban részesíthető fejlesztések

Támogatásban részesíthető fejlesztések: a mikro- és kisvállalkozások saját honlapja kialakításának költsége. A támogatás kizárólag új honlap kialakítására vehető igénybe.

A honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

 • a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
 • aktuális árjegyzék,
 • terméklista, szolgáltatások jegyzéke,
 • a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,
 • a bejelentkező lapon olvasható legyen, hogy "A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.",
 • a termék, szolgáltatás forgalmazása esetén azok leírása (akár link formájában is).

A honlap frissítését tartalmi változás esetén, 2 héten belül el kell végezni.

A projekt megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerződéskötésnek nem feltétele, hogy a pályázó biztosítékkal rendelkezzen.

A projekt támogathatóságára vonatkozó speciális feltételek:

 • a honlap kialakítását legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül meg kell kezdeni és a honlapnak a fejlesztés megkezdésétől számított 9 hónapon belül el kell készülnie,
 • a honlapnak minimum 2 évig legalább a pályázatban bemutatott színvonalon kell fennmaradnia a támogatás utolsó részletének folyósítását követően.
 • a támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem lehet igényelni. A projekt megkezdésének kritériumait a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat benyújtásának a pályázat - pályázó által igazolható - postai feladásának dátuma számít.

Egy projekt támogatásáért a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett különböző pályázatok közül csak egyre lehet pályázni.

IX. Projekt kiválasztási kritériumok

A pályázatok elbírálása a pályázati követelményeknek való megfelelés alapján történik. Ha a pályázat minden feltételnek megfelel, akkor támogatásban részesülhet. A pályázatok elbírálása a befogadás sorrendjében történik.

X. A projekt kiválasztás folyamatának rövid bemutatása

A Minisztérium a benyújtott pályázatok elbírálása érdekében Bizottságot hoz létre, amely legalább hathetente ülésezik. A Bizottság a pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

A Bizottság javaslata alapján a Miniszter, illetve az általa meghatalmazott személy dönt:

 • a pályázat igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, vagy
 • a pályázat elutasításáról.

XI. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati díjat kell fizetnie, amelynek összege az igényelt támogatás összegének 0,2%-a, de legalább 1 000 Ft. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt számlaszámra kell befizetni.

A pályázatot 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), valamint elektronikus 1 db floppy vagy compact disc (CD) lemezen zárt borítékban, ajánlott küldeményként, a következő címre kell beküldeni:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program
Kódszám: SZVP-2004-I
1539 Budapest, Postafiók 684.

A pályázatokkal kapcsolatban a következő kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40-630-530

A pályázatok benyújtása 2004. szeptember 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

A támogatási keret kimerülése esetén a pályázat kiírója hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben meghatározott határidőt követően benyújtott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

Több előirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes előirányzatok szabályozásának, illetve az egyes felhívások által meghatározott feltételeknek megfelelően, a szükséges formanyomtatványok, mellékletek és példányszám szerint összeállított pályázati anyagokat egyidejűleg és kizárólag azon előirányzat kezelőjéhez kell benyújtani, amelytől a legmagasabb összegű támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegű támogatási igény esetén az ezekkel érintett előirányzatok bármelyikének kezelőjéhez benyújtható a pályázat.

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A MINTAOLDALAKBÓL
 
Oldalak:  
2028
További részletek
2021
További részletek
2003
További részletek
  >>>